Informacja o Zdalnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVIII/399/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bobowa oraz zasad usytuowania na terenie gminy Bobowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

b)rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020r. w przedmiocie uchwalenia przez Radę Miejską w Bobowej uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARC-CoV-2,

c) rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020r. w przedmiocie uchwalenia przez Radę Miejską w Bobowej uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARC-CoV-2,

d)rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020r. w przedmiocie uchwalenia przez Radę Miejską w Bobowej uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARC-CoV-2,

e) rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020r. w przedmiocie uchwalenia przez Radę Miejską w Bobowej uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”,

f) rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021r. w przedmiocie uchwalenia przez Radę Miejską w Bobowej uchwały popierającej petycję – list otwarty pt. List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! Stop zabójczemu GMO-stop niebezpiecznej szczepionce!”,

g) rozpatrzenia petycji w przedmiocie przygotowania komunikatu/uchwały oraz pakietu profilaktycznego dot. suplementacji,

h) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

i) przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bobowa w 2021 roku,

j) zmiany Uchwały Nr XXXII/228/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Bobowa na lata 2013 – 2020”,

k) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2021,

l) zmiany uchwały Nr XXVI/232/20 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Małgorzata Molendowicz