Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 26 września 2022r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.
6. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2022 r.
7. Ocena załatwiania skarg i wniosków mieszkańców w Urzędzie Miejskim.
8. Przyjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bobowa porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w sprawie „współfinansowania zadania z zakresu bieżącego utrzymania cieków naturalnych i urządzeń wodnych realizowanych dla ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy Bobowa”,
b) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat i opłaty dodatkowej za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie na terenie miasta Bobowa oraz sposobu ich pobierania,
c) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżnej,
d) rozpatrzenia skargi na działalność pełniącego funkcję Burmistrza Bobowej,
e) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2022,
f) zmiany uchwały Nr XXXVIII/330/21 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY   RADY

    mgr Małgorzata Molendowicz