Zgłaszanie szkód w gospodarstwach rolnych

Burmistrz Bobowej informuje, że rolnicy, którzy stwierdzili szkody w swoim gospodarstwie rolnym (uprawy, hodowla, maszyny, budynki gospodarcze) w wyniku między innymi powodzi czy też deszczu nawalnego mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego  w gospodarstwie rolnym. W tym celu należy pobrać stosowny wniosek w tutejszym Urzędzie, pok. nr 21 i wypełniony złożyć niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego lub ustąpienia wody po powodzi.

Jednocześnie informuję, aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. Gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię- 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.
  2. Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Wniosek rolnika

Zał. do wniosku rolnika