XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 30 października 2017 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XXXIX Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały:

 1. Uchwalenia programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
 2. Wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Bobowa,
 3. Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 4. Zmiany uchwały Nr XXVI/223/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia
  14 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Bobowa, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenie inkasenta,
 5. Określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,
 6. Przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bobowa za rok szkolny 2016/2017,
 7. Przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bobowa w latach 2015-2016,
 8. Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,
 9. Zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017,
 10. Zmiany uchwały Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia
  28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.