XXXI Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 27 marca 2017 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XXXI Sesja Rady Miejskiej.

Podjęte zostały uchwały w sprawach:

 1. Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

 2. Określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
  i publicznych szkół podstawowych oraz w sprawie ustalenia terminów podstawowych
  i publicznych szkół podstawowych oraz w sprawie ustalenia terminów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa,

 3. Nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Bobowa (Rzeczpospolita Polska) a Miastem Stropkov (Słowacja),

 4. Ustalenia wysokości  i zasad wypłacania diet  oraz zwrotu kosztów podróży służbowych  przysługujących Przewodniczącym Rad Sołeckich w Gminie Bobowa,

 5. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Bobowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności obiektów budowlanych w trybie nieodpłatnym, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustanowienie stosownych służebności.

 6. Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bobowa w 2017 roku,

 7. Zniesienia pomnika przyrody,

 8. Nieodpłatnego nabycia gruntu z przeznaczeniem pod drogę gminną „Bobowa –
  ul. Zielona”,

 9. Uchylenia uchwały Nr X/91/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015 r.
  w sprawie przyjęcia „lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bobowa na lata 2015-2020”

 10. Przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017 – 2022,

 11. Przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania pn. „Przebudowa pobocza na chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 981 Zborowice-Grybów-Krzyżówka – Krynica odc.030 km – 1 + 487 w m. Bobowa – etap I”,

 12. Przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania pn. „Ukwiecenie drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Bobowa”.

 13. Zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017,

 14. Zmiany uchwały Nr XXVIII/237/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,

 15. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego budowy sieci wodociągowej na odcinku Jankowa – zbiornik wody pitnej Wilczyska wraz z budową stacji pomp w miejscowości Jankowa.