XXI Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 24 czerwca 2020 r. odbyła się zdalna XXI Sesja Rady Miejskiej. Po przeprowadzonej debacie nad raportem o stanie Gminy Bobowa za 2019 rok, radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania Burmistrzowi Bobowej.

Następnie Rada Miejska jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Bobowej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:

a) zmiany Uchwały Nr L/413/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa

b) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Bobowa.

c) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa.

d) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku,

e) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobowa od dnia 1 września 2020 roku

f) uchwalenia „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019-2035”

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

h) udzielenia pomocy finansowej powiatowi Gorlickiemu na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej,

i) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2020,

j) udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach,

k) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Siedliska,

l) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Stróżna,

m) w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Bobowa

n) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa.