XLIV Sesja Rady Miejskiej

W dniu 26 marca 2018 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XLIV Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały:

 1. podziału Gminy Bobowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

 2. utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  w Gminie Bobowa,

 3. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ’’ na terenie Gminy Bobowa w 2018 roku,

 4. nieodpłatnego nabycia gruntów przeznaczonych pod drogę gminną „Sędziszowa – Ligęza ’’,

 5. nieodpłatnego nabycia gruntów przeznaczonych pod drogi gminne „Berdechów Dolny ( wzdłuż rzeki Biała )’’, „ Berdechów – Zamczysko’’,

 6. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – działki Nr 570/1, 544/4, 544/3, 544/2, 544/1, 545, 547 w Jankowej,

 7. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Jankowa część działek Nr 640/2 i Nr 641/6,

 8. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – część działki Nr 284 w mieście Bobowa,

 9. przekazania środków finansowych z budżetu Gminy Bobowa na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,

 10. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018,

 11. zmiany uchwały Nr XLI/346/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.