XLII Sesja Rady Miejskiej

W dniu 24 stycznia 2018 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XLII Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały:

 1. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Bobowej na 2018 rok,

 2. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  na 2018 rok,

 3. uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2018”

 4. wyrażenia woli przystąpienia Gminy Bobowa jako partnera do projektu
  pn. „Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Subregionie Sądeckim” składanego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
  na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa 6: Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

 5. nabycia działki zajętej pod pompownie wody w miejscowości Jankowa wraz z ustanowieniem służebności,

 6. wyrażenia zgody na ustanowienie nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bobowej oraz ustalenie wysokości jednorazowego wynagrodzenia,

 7. nieodpłatnego nabycia gruntu zajętego pod drogę gminną „Brzana – Katanówki ( Góra ) Nr 270115K ’’