VII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 23 kwietnia 2019 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:

  1. ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobowa od dnia 1 września 2019 roku,

  2. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,

  3. przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok,

  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorlickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa od km 4+809,70 do km 4+948,55 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu w km 4+888,00 w miejscowości Stróżna”,

  5. przekazania środków finansowych z budżetu Gminy Bobowa na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,

  6. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019,

  7. zmiany uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,

  8. rozpatrzenie skargi na Burmistrza Bobowej.