STYPENDIUM SZKOLNE – OGŁOSZENIE

STYPENDIUM SZKOLNE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej, informuje, że od dnia 5 września 2018 r. do dnia 11 września 2018 r., można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z kompletną dokumentacją potwierdzającą sytuację materialną rodziny w m-cu sierpniu 2018r.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

  • Zaświadczenie / lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2018r.)
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
  • Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  • Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za III kwartał 2018 r.
  • Oświadczenie o kwocie pobranych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.
  • Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.
  • Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2018r

NIEKOMPLETNE WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” i Świadczenie „Dobry Start” nie wliczane są do dochodu rodziny