Rozpoczęły się licytacje dla pogorzelców z Siedlisk

Przewodnicząca Rady Miejskiej i Radni Gminy Bobowa zainicjowali uruchomienie aukcji internetowej dla pogorzelców z Siedlisk na odbudowę domu. Zebrana kwota w całości zostanie przeznaczona na budowę domu dla poszkodowanej rodziny bez kosztów pośrednich.

Włączając się do akcji informujemy, że aukcja prowadzona jest na stronie https://www.facebook.com/groups/934261457519047 w której może wziąć udział każdy.

Regulamin:

Warunki Ogólne

1. Uczestnikiem aukcji może być każda pełnoletnia osoba.
2. Udział w aukcjach odbywa się w sposób jawny. Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest posiadanie oficjalnego profilu na portalu społecznościowym Facebook.
3. Przedmioty oferowane do licytacji mogą być wystawiane samodzielnie przez darczyńców lub za pośrednictwem Administratora.
4. W przypadku osób nieposiadających profilu na portalu społecznościowym Facebook prosimy o zgłaszanie się do biura Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa w celu przekazania przedmiotów na aukcję kontakt: tel.: 18 351 40 13, email: ck@bobowa.pl.
5. Uczestnictwo w Aukcji ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
6. Wystawiając przedmiot na licytację należy zamieścić ofertę zawierającą: zdjęcie oferowanego przedmiotu, krótki opis oraz cenę wywoławczą w walucie PLN.
7. W ramach jednej licytacji można wystawiać pojedyncze przedmioty.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania postów przedmiotów, których aukcja została zakończona.

Przebieg aukcji

1. Od momentu wystawienia przedmiotu na aukcje rozpoczyna się możliwość zgłaszania ofert cenowych przez zainteresowanych. Aukcja ulega zakończeniu o godz. 10:00 w trzecim dniu jej trwania lub zgodnie z podanym terminem przez wystawiającego.
2. Kwotą, od której rozpoczynają się licytacje jest cena wywoławcza. Przedmioty licytowane są w górę, a każda kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o kwotę minimum 1 zł.
3. Propozycje kwot licytacji należy zamieszczać w komentarzach pod postem dotyczącym danej aukcji, określając deklarowaną kwotę.
4. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch uczestników licytacji jednakowej ceny licytowanego przedmiotu, pierwszeństwo ma oferta zgłoszona wcześniej.
5. Każda oferta cenowa zgłoszona przez uczestnika aukcji jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
6. Uczestnik, którego oferowana cena będzie najwyższa w momencie zakończenia aukcji, zostaje jej zwycięzcą. Organizator oznaczy w poście uczestnika, który zaproponował najwyższą kwotę w ramach danej aukcji.
7. Wyniki aukcji, a w tym wylicytowana cena, będą publikowane na portalu Facebook. Wyniki aukcji są wiążące i ostateczne.
8. Warunkiem wydania przedmiotu aukcji jest uiszczenie deklarowanej kwoty, co powinno nastąpić w terminie 48 h od dnia zakończenia aukcji.
9. Wpłat za kupione w drodze licytacji przedmioty należy dokonywać na rachunek bankowy Społecznego Komitetu Pomocy Pogorzelcom z Siedlisk, zgodnie z następującymi danymi:
w walucie polskiej: 62 8797 1013 0010 0170 2729 0001
w walutach obcych: PL 62 8797 1013 0010 0170 2729 0001 (SWIFT/BIC:POLUPLPR)
Bank Spółdzielczy w Grybowie Oddział Bobowa
Tytuł wpłaty: Aukcja, nazwa przedmiotu
Wpłaty w kasie realizowane będą bezpłatnie
10. W przypadku niedokonania przez zwycięzcę aukcji wpłaty w wyznaczonym terminie, przedmiot zostaje wystawiony ponownie na aukcję.
11. Wydanie przedmiotu licytacji nastąpi w drodze porozumienia pomiędzy wystawiającym a kupującym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieporozumienia powstałe na linii wystawiający – kupujący.