Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Zgodnie z art. 3 ust 2b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.) Gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami.

W związku z powyższym utworzono punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na działce nr 818/2 położonej w Siedliskach (przy oczyszczalni ścieków), który świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów zebranych selektywnie, takich jak: papier i tektura oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania szklane, metal, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, bioodpady, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych w trzeci wtorek każdego miesiąca w godz. od 8:00 do 12:00.

HARMONOGRAM OTWARCIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BOBOWA W ROKU 2016

 • 19 styczeń
 • 16 luty
 • 15 marzec
 • 19 kwiecień
 • 17 maj
 • 21 czerwiec
 • 19 lipiec
 • 16 sierpień
 • 20 wrzesień
 • 18 październik
 • 15 listopad
 • 20 grudzień

DEKLARACJA – ŚMIECI – 2016 (WORD)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *