Procedura organizacji zajęć sportowych na obiektach sportowych otwartych na terenie Gminy Bobowa

W związku z otwarciem z dniem 1 czerwca 2020 roku obiektów sportowych na terenie Gminy Bobowa wprowadzona zostaje następująca procedura organizacji na nich zajęć sportowych.

Informacja dotyczy klubów sportowych, indywidualnych uczestników rekreacji sportowej oraz wszystkich mieszkańców Gminy Bobowa.

Procedura organizacji zajęć sportowych na obiektach sportowych otwartych na terenie Gminy Bobowa.

Kompleks boisk sportowych „Orlik-2012”

Stadion sportowy

W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi procedurami zastosowanie znajdują wytyczne Ministrów właściwych ds. Sportu i Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 1. Organizatorem zajęć sportowych, na obiektach jest klub sportowy, trener lub Lokalny Animator Sportu, z którym została wcześniej zawarta umowa.
 2. Treningi/zajęcia sportowe oraz samodzielna rekreacja sportowa mogą być organizowane na wyżej wymienionych obiektach sportowych.
 3. Na obiektach otwartych typu Orlik:
 • może przebywać jednocześnie nie więcej niż 14 osób (+ 2 trenerów)

        na pełnowymiarowych otwartych boiskach piłkarskich:

 • może przebywać jednocześnie nie więcej niż 22 osoby i 4 trenerów (dopuszcza się podział boiska na dwie części  z zachowaniem strefy buforowej o szerokości 5 m, przy czym na każdej połowie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 16 osób i 3 trenerów).
 1. Do dyspozycji korzystających z obiektów przekazane zostaną toalety, bramki, kosze, siatki na boiskach oraz sprzęty treningowe trwale związane z obiektem.
 2. Trybuny, place zabaw, szatnie, prysznice i ławki rezerwowych na obiektach nie będą udostępniane.
 3. Na każdym obiekcie czynne będzie tylko jedno wejście, gdzie w okresie funkcjonowania będzie przebywał pracownik monitorujący liczbę osób wchodzących na obiekt oraz boiska.
 4. Za liczbę osób uczestniczących w zajęciach odpowiada trener. Należy w maksymalny sposób ograniczyć kontakty uczestników zajęć i pracowników obsługi obiektu.
 5. Za transport dzieci na zajęcia odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Na trasie przemieszczania: dom –trening – dom zawodnicy mają obowiązek używać maseczek i rękawiczek ochronnych zgodnie w aktualnymi wytycznymi GIS lub Ministra Zdrowia.
 6. Klub lub trener organizujący zajęcia jest zobowiązany w przejrzysty sposób poinformować uczestników i ich rodziców o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji treningów, dróg przemieszczania, możliwości kontaktu z trenerem itp.
 7. Trener prowadzący zajęcia zobowiązany jest posiadać aktualną listę uczestników zajęć do przedstawienia na każde wezwanie obsługi obiektu lub osoby wizytującej.
 8. Zajęcia sportowe wraz z procedurami sanitarnymi trwają do 90 minut. W przypadku dużego zainteresowania zajęciami przez uczestników, wyjątkowych sytuacjach związanych z brakiem dostępności do obiektów sportowych, zajęcia można skrócić do min. 45 minut.
 9. Wszyscy uczestnicy do 18 roku życia muszą posiadać aktualną zgodę rodziców na udział w zajęciach lub samodzielnej rekreacji sportowej w okresie zagrożenia epidemicznego. W ramach klubu za pozyskanie zgód odpowiedzialny jest trener, który na żądanie przekazuje ich kopie.
 10. Przed wejściem na obiekt sportowy wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk. Zabieg ten powtarzamy przy wyjściu z obiektu. Środki do dezynfekcji zapewnia klub. Sugeruje się zachowanie samodyscypliny w przestrzeganiu szczególnych zasad higieny.
 11. Trener prowadzi zajęcia w maseczce zasłaniającej usta i nos oraz w rękawiczkach ochronnych. Zawodnik, w trakcie zajęć na obiekcie, nie ma obowiązku stosować maseczki i rękawiczek.
 12. Pomiędzy jednostkami treningowymi należy zapewnić co najmniej 15 minutowy bufor czasowy w celu bezkontaktowej wymiany grup ćwiczebnych oraz dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego.
 13. W trakcie zajęć zawodników i trenera obowiązuje zachowanie odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie.
 14. Zawodnicy i trener przybywają na zajęcia w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania z szatni lub przebieralni.
 15. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk w trakcie zajęć, np. w czasie przerw wypoczynkowych, obowiązkowo po kontakcie ze sprzętem sportowym. Zaleca się aby każdy uczestnik zajęć posiadał swój płyn dezynfekujący.
 16. Zachowując bezpieczny dystans rezygnujemy z uprzejmości polegających na podaniu sobie ręki przy powitaniu i pożegnaniu po zajęciach.
 17. Z chwilą zauważenia podejrzenia o zarażeniu kontaktować się Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorlicach tel. 18 353 73 43.
 18. Na terenie boiska/stadionu jest wyznaczona osoba sprawująca bieżący nadzór w ustalonych godzinach.
 19. Pracownik ma prawo zwracania uwagi i wydawania poleceń osobom przebywającym na terenie boiska/stadionu.
 20. Za pełne wykonanie powyższych procedur odpowiedzialny jest trener prowadzący zajęcia.
 21. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie natychmiastowym usunięciem z obiektu.

Burmistrz Bobowej

Wacław Ligęza