Podsumowanie zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bobowa

Zakończono cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Bobowa. Na zebraniach dokonano podsumowań za 2016 rok, poruszono również wiele spraw dotyczących funkcjonowania OSP w 2017 roku. Do najważniejszych należy zaliczyć zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Bobowej, instalacje systemu selektywnego wywoływania dla wszystkich jednostek OSP, oraz modernizację garażu w OSP w Brzanie.

W minionym roku druhowie systematycznie podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach. W 2016 roku strażacy wyjeżdżali do pożarów lub miejscowych zagrożeń aż 62 razy ratując mienie i niejednokrotnie życie mieszkańców gminy.

Jednostki OSP działające na terenie Gminy Bobowa aktywnie uczestniczyły w czynach społecznych na rzecz swojego środowiska. Do najczęściej wykonywanych przedsięwzięć należy zaliczyć zabezpieczenie porządku podczas organizowanych imprez oraz wystawianie pocztów sztandarowych w uroczystościach państwowych i świętach kościelnych, organizację manewrów, oraz porządkowanie placów wokół budynków OSP.

W zebraniach oprócz druhów, członków honorowych oraz członków wspierających brali udział zaproszeni goście:  Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej Pan Stanisław Tabiś, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego OSP RP Pan Tomasz Tarasek, Komendant Gminny Pan Włodzimierz Mucha, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gorlicach Pan Krzysztof Kosiba, oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

W trakcie zebrań Burmistrz Bobowej podziękował druhom za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc mieszkańcom naszej gminy, zapewnił również o swoim wsparciu na rzecz działalności jednostek OSP w 2017 roku.