Podsumowanie zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bobowa

Zakończono cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Bobowa. Na zebraniach dokonano podsumowań za 2018 rok.

Rok 2018 był kolejnym dobrym rokiem dla druhów ochotników z terenu gminy.

W roku 2018 rozpoczęto budowę nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sędziszowa. Dotychczasowy zakres zadania obejmował wykonanie fundamentów, podłogi na gruncie oraz ścian na kwotę blisko 100 000,00 zł., z czego 50% kosztów stanowiła dotacja w ramach zadania Małopolskie Remizy 2018.

W OSP w Bobowej wykonano nową nawierzchnię asfaltową na podjeździe do garażu oraz odmalowano ścianę frontową remizy. Wartość całego zadania wyniosła 36 080,00 zł. z czego 50% tj. 18 000,00 zł. stanowiła dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponadto przed wjazdem do garażu zamontowano szlaban, który uniemożliwia blokowanie wyjazdu z garażu przez notorycznie parkujące tam samochody osobowe. Koszt szlabanu to 11 623,50 zł i w całości został sfinansowany z budżetu Gminy Bobowa.

Ponadto w budynku OSP Bobowa wykonano przebudowę pomieszczenia gospodarczego, ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalne. Zakupiono sprzęt AGD, meble i wyposażenie kuchni. Koszt inwestycji wyniósł 46 100,18zł. Dofinansowanie 100% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Również OSP w Brzanie otrzymała dotację w wysokości 8 000,00 zł z MSWiA na remont garażu. W ramach tego zadania wymieniono posadzkę i instalację elektryczną, zamontowano wentylację mechaniczną i wymalowano ściany. Całość zadania wyniosła 16 100,00 zł.

Dzięki staraniom Burmistrza Bobowej gmina otrzymała dofinansowanie na zakup wybranych elementów z kompletów ubrań bojowych do działań ratowniczo – gaśniczych dla strażaków ratowników z wszystkich jednostek OSP w Gminie Bobowa. Wartość zadania to 16 110,98 zł., z czego 8 055,48 złotych stanowi dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, natomiast pozostała część to wkład własny Gminy Bobowa. Zadanie zostało realizowane w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”.

W minionym roku druhowie systematycznie podnosili swoje kwalifikacje, w szkoleniach i kursach przeszkolono 28 strażaków. W 2018 roku strażacy wyjeżdżali do pożarów lub miejscowych zagrożeń 111 razy ratując mienie i niejednokrotnie życie mieszkańców gminy.

W 2018 roku odbyły się Powiatowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym. W turnieju w swoich kategoriach jednostki OSP Stróżna i OSP Bobowa zajęły odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce. Strażacy z jednostek OSP wzięli udział w ćwiczeniach na obiekcie tj. Piekarni Bobowskiej organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Gorlicach.

Jednostki OSP działające na terenie Gminy Bobowa aktywnie działały na rzecz swojego środowiska. Do najczęściej wykonywanych przedsięwzięć należy zaliczyć zabezpieczenie porządku podczas organizowanych imprez oraz wystawianie pocztów sztandarowych w uroczystościach państwowych i świętach kościelnych.

W zebraniach oprócz druhów, członków honorowych, członków wspierających i sołtysów brali udział zaproszeni goście: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Poseł na Sejm RP Pani Barbara Bartuś, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego OSP RP Pan Tomasz Tarasek, Komendant Gminny Pan Włodzimierz Mucha, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie równocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gorlicach Pan Krzysztof Kosiba, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach Pan Waldemar Krok, Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach Zastępca Dowódcy JRG Pan Dariusz Surmacz.

Podczas zebrań Burmistrz Bobowej podziękował druhom za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc mieszkańcom naszej gminy, zapewnił również o swoim wsparciu na rzecz działalności jednostek OSP w 2019 roku.

Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP podziękował druhom za udział w akcjach ratowniczych za poświęcanie wolnego czasu często kosztem rodziny, za chęć bezinteresownego służenia innym.