Podsumowanie zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bobowa

Zakończono cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Bobowa. Na zebraniach dokonano podsumowań za 2017 rok.

Rok 2017 był kolejnym dobrym rokiem dla druhów ochotników z terenu gminy wszystkie jednostki zostały wyposażone w system selektywnego wywoływania. System ten pozwala Powiatowemu Stanowisku Kierowania w Gorlicach na zdalne uruchomienie syreny alarmowej w dowolnej jednostce OSP. Ponadto umożliwia rozesłanie powiadomień SMS bezpośrednio do ratowników. Dzięki temu  podniesiony został poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.  Skrócony jest  czas powiadamiania odpowiednich służb w sytuacjach kryzysowych kiedy każda sekunda ma znaczenie. Do systemu wprowadzonych zostało 143 numerów telefonów strażaków ochotników z terenu naszej gminy. co skraca czas wyjazdu do akcji ratowniczych. Całkowity koszt wdrożenia systemu wyniósł 76 tysięcy złotych. Staraniem Burmistrza  jednostka OSP Bobowa otrzymała  średni  samochód ratowniczo – gaśniczy, zakupiony za kwotę około 750 tys. zł. z czego prawie 40% tj. blisko 300 tys. zł. zostało  sfinansowane z budżetu gminy. Ponadto w OSP Bobowa wymieniono bramę wjazdową, obniżono posadzkę w garażu oraz podjazd do remizy za kwotę 39 093,00 zł. z czego 15 000,00 zł. pochodziło z dofinansowania od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W 2017 roku Gmina Bobowa otrzymała dotację w wysokości 44.100,00 zł  na zakup 7 zestawów ratownictwa medycznego PSP – R1, z przeznaczeniem do każdej jednostki OSP z terenu Gminny Bobowa.

W minionym roku druhowie systematycznie podnosili swoje kwalifikacje, w szkoleniach i kursach przeszkolono 31 strażaków. W 2017 roku strażacy wyjeżdżali do pożarów lub miejscowych zagrożeń 138 razy ratując mienie i niejednokrotnie życie mieszkańców gminy.

Jednostki OSP działające na terenie Gminy Bobowa aktywnie działały na rzecz swojego środowiska. Do najczęściej wykonywanych przedsięwzięć należy zaliczyć zabezpieczenie porządku podczas organizowanych imprez oraz wystawianie pocztów sztandarowych w uroczystościach państwowych i świętach kościelnych, udział w turnieju piłki nożnej o puchar Burmistrza Bobowej oraz zawodach sportowo pożarniczych.

W zebraniach oprócz druhów, członków honorowych oraz członków wspierających brali udział zaproszeni goście:  Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej Pan Stanisław Tabiś, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego OSP RP Pan Tomasz Tarasek, Komendant Gminny Pan Włodzimierz Mucha, Wiceprezes  Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie równocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gorlicach Pan Krzysztof Kosiba, Z-ca Komendanta   Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach Pan Waldemar Krok.

Podczas  zebrań Burmistrz Bobowej podziękował druhom za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc mieszkańcom naszej gminy, zapewnił również o swoim wsparciu na rzecz działalności jednostek OSP w 2018 roku.

Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego  OSP RP podziękował  druhom za udział w akcjach  ratowniczych  za poświęcanie   wolnego  czasu często kosztem rodziny,   za chęć bezinteresownego służenia innym.