Ogłoszenie o zdalnej sesji Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 17 września 2020 r. (czwartek) o godzinie 13.30, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2020 r.

7. Ocena załatwiania skarg i wniosków mieszkańców w Urzędzie Miejskim.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zmiany Uchwały Nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat i opłaty dodatkowej za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie na terenie miasta Bobowa oraz sposobu ich pobierania,

b. ustalenia Regulaminu korzystania z placu targowego w Bobowej oraz wykonywania na nim działalności handlowej,

c. zmiany uchwały nr XX/170/20 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Bobowa,

d. zmiany Uchwały Nr L/413/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa,

e. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sędziszowa wraz z ustanowieniem służebności,

f. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Jankowa,

g. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Siedliska,

h. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2020,

i. zmiany uchwały Nr XV/121/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Małgorzata Molendowicz