Nie wypalaj! Nie zabijaj!

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach informuje, że z nadejściem okresu wiosennego, jak co roku pojawiły się duże ilości suchych traw powodujące wzrost zagrożenia pożarowego. Corocznie obserwujemy proceder nagminnego wypalania traw i pozostałości roślinnych na polach, będącym niejednokrotnie przyczyną powstania groźnych pożarów lasów, łąk, zabudowań gospodarczych oraz innych obiektów budowlanych. Ponadto dym powoduje zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Łącznie w ubiegłym roku w Polsce wybuchło 55912 pożarów traw.

Efektem takiego bezmyślnego działania są wielomilionowe straty materialne, nieodwracalne straty w środowisku naturalnym oraz wypadki z ludźmi kończące się poważnymi poparzeniami, a nawet śmiercią. Ofiarami tych zdarzeń są niejednokrotnie sami sprawcy podpaleń, jak również osoby postronne oraz strażacy biorący udział w akcjach ratowniczych. W roku 2019 w pożarach traw i nieużytków zginęło 10 osób.

W związku z powyższym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach zwraca się do wszystkich z apelem o bezwzględne przestrzeganie zasad i przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w tym zakresie, a w szczególności o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych i nie wypalanie traw oraz innych pozostałości roślinnych.

Prosimy również rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie dzieci, rodzaj i miejsce zabaw, a także posiadanie przez nich zapałek, zapalniczek itp., gdyż w wielu przypadkach to właśnie dzieci i młodzież są sprawcami tego typu zdarzeń.

W obecnej sytuacji, kiedy mamy stan epidemii koronawirusa prośby te nabierają większego znaczenia. Strażacy, którzy dysponowani są do akcji gaszenia pożarów traw są narażeni na zakażenie się koronawirusem. Zachowajmy więc rozwagę i odpowiedzialność i nie wywołujmy niepotrzebnych pożarów.

Wypalanie traw i nieużytków grozi odpowiedzialnością karną. Zakaz wypalania traw zawarto w następujących aktach prawnych:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 142):

  • art. 131 pkt 12: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
  • art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788):

  • art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

  • art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 złotych.
  • art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.