Koronka Klockowa stała się jedną z wizytówek Marki Karpackiej na pograniczu polsko-słowackim

Dobiega końca realizowany przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa projekt o nazwie „Koronka Klockowa jedną z wizytówek Marki Karpackiej na pograniczu polsko-słowackim”. Jego celem było zatrzymanie procesu wyparcia koronki klockowej z przestrzeni publicznej w odniesieniu do regionu bobowskiego i całych Karpat, ochrona przed zapomnieniem i zaginięciem unikalnego rękodzieła ludowego – bobowskiej koronki klockowej oraz urozmaicenie przestrzeni kulturowej oraz zwiększenie atrakcyjności regionu pogranicza polsko-słowackiego i turystyki kulturalnej.

Podjęte w ramach współpracy z partnerem słowackim działania polegają na zebraniu i skatalogowaniu materiałów oraz przygotowaniu ekspozycji dotyczącej koronki klockowej, która zostanie zaprezentowana m.in. w 2 miastach na Słowacji. Mikroprojekt realizowany przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ma za zadanie zwiększyć wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego celem podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności na obszarze Euroregionu „Karpaty”. Realizacja wspólnego zadania pozwoli dostrzec i bardziej docenić walory historyczno-kulturowo-przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego.

Projekt realizowany był w okresie: 01.07.2018 – 30.06.2019.

Wartość całkowita mikroprojektu wyniosła 46 863,00 Euro, z czego finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 39 833,55 Euro, z budżetu państwa – 2 343,15 Euro i z własnych środków – 4 686,30 Euro.

Mikroprojekt „Bobowska Koronka Klockowa jedną z wizytówek Marki Karpackiej na pograniczu polsko-słowackim” był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.