Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie dożywiania dzieci w szkole- 2018r.

Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą o przekazanie rodzicom i opiekunom informacji na temat składania wniosków o przyznanie dożywiania dzieci na okres od września do grudnia 2018.

Kompletne wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w nieprzekraczalnym terminie: od 16 lipca 2018 – 31 lipca 2018 r.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania dzieci w szkole

  • Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica) ( przy pierwszorazowym wniosku)
  •  Zaświadczenie / lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
  • Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  • Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za II kwartał 2018 r.
  • Oświadczenie o kwocie pobranych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.
  • Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.
  • Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2018r

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE
od 16 lipca 2018 – 31 lipca 2018 r.

NIEKOMPLETNE WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE
Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” nie wliczane są do dochodu rodziny