Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP Wilczyska

Projektem objęci są uczniowie i uczennice klas I – III Szkoły Podstawowej w Wilczyskach w ilości 23 dzieci w tym 12 chłopców i 11 dziewczynek z zaburzeniami umiejętności szkolnych,  uczniów klas I-III. Główne zaburzenia w powyższym zakresie dotyczą umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i logopedycznej. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2013 roku . W poszczególnych zajęciach specjalistycznych biorą  udział  dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy. W kontekście wyrównywania szans edukacyjnych  w szkole realizowane są   następujące zajęcia:

1. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu , w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 60 zajęć – grupę prowadzi pani Stanisława Lach

2.zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych  – 60 zajęć – zajęcia prowadzi pani Elżbieta Radzik

3. zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy  – 60 zajęć – grupa prowadzona przez panią Grażynę Zięba

4.Ponadto w zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni – 60 zajęć – z tą grupą pracuje pani Ewa Gryzło

Zajęcia nr 1 maja na celu:

–  zapobieganie niepowodzeniom szkolnym

– stwarzanie sytuacji warunkującej osiąganie sukcesu

– usprawniane zaburzonych funkcji

– podnoszenie poziomu analizy i syntezy wzrokowej

– opanowanie umiejętności czytania i pisania , zapewniające dziecku właściwe funkcjonowanie w szkole

– wykonywanie zadań przewidzianych dla I etapu kształcenia

Zajęcia nr 2 mają na celu:

– wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji matematycznej

– zachęcanie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki

– zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcjach matematyki

– kształtowanie umiejętności logicznego myślenia

– rozwijanie umiejętności posługiwania metodami matematycznymi w życiu codziennym

– motywowanie do przezwyciężenia trudności w nauce

Zajęcia nr 3 maja na celu:

– rozwijanie potrzeby kontaktu z innymi ludźmi

– usprawnienie układu oddechowego

– wzbogacanie zasobu słownictwa

– wyrabianie umiejętności prawidłowej wymowy

Zajęcia nr 4 mają na celu :

– rozwijanie zdolności zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami uczniów.

– rozwijanie u dziecka możliwości umysłowych oraz szczególnych uzdolnień matematycznych i przyrodniczych

– tworzenie warunków do rozwoju nabytych doświadczeń matematyczno-przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem rozumowania i logicznego myślenia

– rozbudzanie u dziecka pragnienia rozwijania swoich zainteresowań i zmiłowań

– tworzenie środowiska wychowawczego stymulującego rozwój uzdolnień i postaw twórczych

Dzięki wdrożeniu do realizacji projektu zyskaliśmy wiele ciekawych specjalistycznych pomocy dydaktycznych , które uatrakcyjniają zajęcia .

 Sala do prowadzenia zajęć zyskała nowe meble , stoliki i krzesełka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *