III Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 28 grudnia 2018 roku odbyła się III Sesja Rady Miejskiej.

Była to ostatnia sesja bieżącego roku,  podczas  której jednogłośnie został przyjęty budżet gminy na 2019 rok.

Budżet obejmuje dochody w kwocie 62 970 163,00  zł  i  wydatki w kwocie 68 220 699,86 zł. oraz wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  22.690.229,00 zł. Uchwała wejdzie
w życie 1 stycznia 2019 r.

Sołtysi oraz radni reprezentujący poszczególne sołectwa złożyli podziękowania Burmistrzowi za podejmowane działania oraz inwestycje w ich sołectwach, życzyli dalszej owocnej współpracy oraz złożyli najlepsze życzenia noworoczne.

Ponadto zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:

 1. planu pracy Rady Miejskiej w Bobowej na 2019 rok,
 2. wyboru przedstawiciela Gminy Bobowa na Przedstawiciela – Członka Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej,
 3. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy Bobowa w zakresie dożywiania” na lata 2019-202,
 4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 5. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
 6. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 7. przystąpienie Gminy Bobowa do realizacji zadania pn. ” Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Bobowa na lata 2019-2035″ w ramach konkursu 61/I/OA/3.4/2018/cz.2 – „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobliności” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 8. przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,
 9. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 477/30, część działki Nr 477/32, wieś Brzana część działki Nr 381/1, wieś Jankowa część działki Nr 58/13, wieś Sędziszowa działka Nr 470/1, wieś Siedliska działka Nr 452/2,
 10. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Jankowa część działki Nr 161/3,
 11. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Brzana część działki Nr 310/6, część działki Nr 311/6,
 12. szczegółowych warunków przyznania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobowa na lata 2019 – 2022,
 13. wydatków budżetu Gminy Bobowa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 r.,
 14. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018,
 15. zmiany uchwały Nr XLI/346/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,
 16. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa.