II Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 3  grudnia  2018 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się II Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały:

  1. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bobowej,
  2. określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
  3. wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  5. określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Bobowa, zarządzenie poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenie inkasenta,
  6. uchwalenia programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
  7. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bobowa za rok szkolny 2017/2018,
  8. przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Bobowa za lata 2016 – 2017,
  9. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018,
  10. zmiany uchwały Nr XLI/346/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.