Dożywianie – informacja

DOŻYWIANIE

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje o terminie składania wniosków o przyznanie dożywiania dzieci w szkole na okres od września do grudnia 2019.

Kompletne wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w nieprzekraczalnym terminie: od 29 lipca 2019 – 9 sierpnia 2019 r.

 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania dzieci w szkole 

  • Zaświadczenie/lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
  • Decyzja z ZUS/KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  • Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za II i III kwartał 2019 r.
  • Oświadczenie o kwocie pobranych  świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.
  • Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.
  • Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2019 r.

NIEKOMPLETNE  WNIOSKI  NIE  BĘDĄ  PRZYJMOWANE

Kryterium uprawniające do otrzymania pomocy w formie posiłków w szkole – 792,00 zł netto na osobę w rodzinie

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”  nie wliczane są do dochodu rodziny