Dożynki Gminne w Siedliskach- 2018

W dniu 19 sierpnia 2018 roku w Siedliskach odbyły się Dożynki Gminne.
Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Bobowej, Sołtys i Rada Sołecka Siedlisk, Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Siedliskach.

Wydarzenie rozpoczęło się na placu kościelnym parafialnej świątyni, na którym to zgromadziły się barwne korowody, które niosąc ręcznie wykonane wieńce dożynkowe chciały podziękować modlitwą za tegoroczne plony. Mszą dziękczynną przewodził Proboszcz Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła ks. Władysław Skoczeń, który w wygłoszonej homilii przedstawił jak ważną rolę odgrywa w życiu każdego człowieka chleb ofiarowany przez Boga, będący zarazem dziełem pracy rąk ludzkich. Podsumowując kazanie ksiądz proboszcz przytoczył błogosławieństwo autorstwa Marii Konopnickiej: „Na życie walki i na skon, Na pracę ducha i na trud, Na posiew dobra i na plon, Błogosław, Panie, wierny lud! Bądź w sercach naszych, w myślach bądź, Błogosław każdej chaty próg, Jednością wzmacniaj, zgodą rządź, Boś Ty nasz Ojciec, Ty nasz Bóg!”. Podczas nabożeństwa Proboszcz poświęcił wieńce dożynkowe oraz chleby upieczone z tegorocznych zbóż zebranych z pól. Oprawę muzyczną podczas Mszy Świętej zapewniła Orkiestra Dęta z Siedlisk Po uroczystej Mszy Świętej zgromadzeni goście wyruszyli za korowodem dożynkowym, który poprowadziła kapela oraz grupa dożynkowa z Siedlisk.

Następnie na scenie obok Domu Ludowego w Siedliskach Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Pani Beata Król oraz Drużba Dożynek Pan Bogdan Siedlarz powitali zgromadzonych gości, po czym gospodarz naszej Gminy Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza oficjalnie otworzył wydarzenie- Dożynki Gminne 2018. Następnie odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych, podczas której zaprezentowały się następujące sołectwa:

-Sołectwo Wsi Sędziszowa – będące jednym z mniejszych sołectw gminy Bobowa, gdyż zajmuje 339 ha. W sołectwie tym mieszka 576 osób, a sołtysem wsi jest Pan Stanisław Tabiś. Wieniec wsi Sędziszowa upleciony z tegorocznych zbóż odbierali Państwo Lidia i Wacław Ligęzowie – Pan Wacław Ligęza- Burmistrz gospodarz gminy Bobowa , Pani Lidia pracuje zawodowo i udziela się społecznie w Kole Gospodyń Wiejskich w Wilczyskach. Będący rodzicami dwójki dorosłych dzieci. Drugi chleb od Sołectwa Sędziszowa otrzymali Państwo Barbara
i Stanisław Tabisiowie- Pan Stanisław to Sołtys wsi Sędziszowa oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej. Pani Barbara to gospodyni domowa, udziela się społecznie w miejscowym Kole Gospodyń Wiejskich.

-Sołectwo Siedliska – zajmujące powierzchnię 882 ha, będące na drugim miejscu jeśli chodzi o obszar jaki zajmuje w Gminie Bobowa. Siedliska zamieszkuje 1591 osób. Sołtysem wsi jest pan Zdzisław Górka. Wieniec i chleb otrzymała Pani Maria Zarzycka- Pani Maria to Radna Gminy Bobowa długoletnia przewodnicząca miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, od 10 lat Prezes Koła Emerytów Gminy Bobowa, to zarazem mama 3 dorosłych synów i babcia dziewięciorga wnucząt.

-Sołectwo Wilczyska – będące jedną z mniejszych wsi gminy Bobowa, zajmujące 680 ha, a mieszka w nim 1096 osób. Sołtysem wsi jest pan Tomasz Tarasek. Wieniec i chleb otrzymali państwo Stanisława i Andrzej Kruczkowie. Pan Andrzej to gospodarz i przedsiębiorca budowlany, specjalista od dachów, małżonka Stanisława to gospodyni domowa prowadząca zadbane gospodarstwo o powierzchni 1,76 ha oraz ogród. Są rodzicami czwórki dzieci. Postrzegani są przez mieszkańców Wilczysk jako mili i uczynni ludzie służący pomocą innym.

-Sołectwo Jankowa – Zajmujące 684 ha, w którym Mieszka 1106 osób. Sołtysem wsi jest pan Stanisław Bulanda. Wieniec i chleb otrzymali państwo Teresa i Józef Ziębowie- Pan Józef to radny wsi Jankowa, miejscowy przedsiębiorca. Pani Teresa pracuje zawodowo w Zespole Szkół Zawodowych w Bobowej. Prowadzą gospodarstwo o powierzchni 1,28 ha. Pan Józef to pasjonat hodowli pszczół oraz rycerz hobbista. Często udzielają się społecznie.

-Sołectwo Brzana – zajmujące 885 ha, będące największą co do wielkości miejscowością gminy Bobowa. W Brzanie mieszka 1325 osób, a sołtysem wsi jest pan Piotr Kloc. Wieniec i chleb otrzymali Państwo Agata i Andrzej Skórscy. Pan Andrzej to długoletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzanie, jego małżonka też pracuje zawodowo. Są rodzicami dwóch dorosłych synów.

-Sołectwo Stróżna – zajmujące 795 ha jest to trzecie co do wielkości (obszarowo) sołectwo gminy Bobowa. Sołectwo Stróżna zamieszkuje 935 osób, a sołtysem wsi jest pani Barbara Baran. Wieniec i chleb otrzymali członkowie miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Ochotnicza Straż Pożarna w Stróżnej powstała w 1956 roku. Przez wiele lat swojej działalności uczynili wiele dobrego dla lokalnej społeczności i nieustannie się rozwijają. Obecnie Jednostka OSP Stróżna liczy 42 członków. Prezesem Jednostki jest druh Paweł Mucha. Natomiast Naczelnikiem druh Marcin Nowak. Strażacy biorą czynny udział w życiu kulturalnym, w różnych uroczystościach i obrzędach religijnych oraz w akcjach ratowniczo gaśniczych. Druhny i druhowie działają prężnie, zawsze są gotowi pomagać innym w potrzebie. Wyjeżdżają zarówno do pożarów, wypadków, powodzi i usuwania skutków burz. strażacy z tej jednostki osiągają również wysokie wyniki w zawodach sportowo pożarniczych zarówno na szczeblu gminnym jak i powiatowym. Dają przykład innym. Organizują różne pogadanki i pokazy dla dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w życiu codziennym. W ochotniczej straży pożarnej w Stróżnej działa również młodzieżowa drużyna pożarnicza, która uczy się od starszych druhów.

-Sołectwo Bobowa – Berdechów – zajmujące 720 ha i jest ono jako czwarte co do wielkości sołectwo gminy Bobowa. Zamieszkuje go 3 213 osób, jest najbardziej zagęszczonym obszarem po względem zaludnienia na metr kwadratowy. Sołtysem Bobowej jest pan Marek Podobiński, a sołtysem Berdechowa jest pani Teresa Magiera. Wieniec i chleb otrzymał Proboszcz Parafii Bobowa ks. dr Marian Chełmecki. Ksiądz Marian Chełmecki święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.. Zaraz po studiach pracował przez 7 lat jako wikariusz w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu, następnie przez 3 lata w parafii MBNP w Mielcu. Następne 2 lata w Bazylice św. Mikołaja w Bochni, a od roku 2016 roku został mianowany proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej.

Podczas prezentacji grup dożynkowych pracowała Komisja Konkursowa w składzie: Pani Katarzyna Fałda, Pani Genowefa Woźniak oraz Pani Agnieszka Klara-Śliwa, która dokonała oceny wieńców dożynkowych. Celem konkursu było:upowszechnianie i kultywowanie ludowej tradycji wykonywania wieńców i obrzędów dożynkowych, przywrócenie w świadomości społecznej wysokiego wartościowania trudu żniwiarzy oraz szacunku dla chleba, budowanie tożsamości lokalnej poprzez kultywowanie lokalnych tradycji, prezentacja tradycyjnych, najlepszych i najpiękniejszych wieńców dożynkowych oraz promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturalnego wsi polskiej. Nagrodzone zostały dwie grupy dożynkowe, w kategorii Wieniec Tradycyjny zwyciężyło Sołectwo Jankowa, natomiast w kategorii Wieniec Współczesny zwyciężyło Sołectwo Bobowa i Berdechów.  Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza wręczył zwycięzcom oraz uczestnikom pamiątkowe dyplomy. Po czym wraz z Starostami wydarzenia Panią Marią Zarzycką i Panem Stanisławem Siedlarzem wręczyli zaproszonym gościom pamiątkowe rzeźby autorstwa Pana Roberta Motyki.

Następnym punktem programu było niezapomniane Widowisko Dożynkowe którego autorami byli instruktorzy i uczestnicy projektu pod nazwą: Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka”, którego celem jest stworzenie programu przywracania sztuki tradycyjnej i kulturowej oraz nabywanie nowych umiejętności przez uczestników realizowanych w ramach projektu warsztatów. Po występnie artystycznym sceną zawładnął Zespół Reflex, który zachęcił wszystkich do wspólnej zabawy.