Dodatkowy nabór na funkcję urzędnika wyborczego

INFORMACJA

DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU 

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego w związku z dodatkowym naborem

W związku z upływem w dniu 16 kwietnia 2018 r. terminu rekrutacji kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego, wobec stwierdzenia, iż liczba dokonanych dotychczas prawidłowo zgłoszeń, w niektórych gminach, nie odpowiada wymaganej liczbie urzędników wyborczych, określonej w § 1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (zmienionej w dniu 12 i 26 marca 2018 r.), wykonując obowiązek wynikający z § 5 ust. 1 przedmiotowej Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu, wystąpił pisemnie do Pana Wojewody Małopolskiego oraz Pana Marszałka Województwa Małopolskiego, a także do Starostów, Prezydenta Miasta, Burmistrzów i Wójtów o dokonanie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych.

 Termin dokonywania zgłoszeń upływa we wtorek 24 kwietnia 2018 r.

Zgłoszeń należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do wtorku 24 kwietnia 2018 r., na druku załączonym do niniejszej informacji oraz tutaj. Pierwszą część zgłoszenia (Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego) wypełnia organ dokonujący zgłoszenia, drugą część (oświadczenie kandydata rozpoczynające się od słów: „Ja niżej podpisany”) wypełnia sam kandydat. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, poświadczoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu w godzinach urzędowania (7:30-15:30) lub przesłać drogą pocztową na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz, ewentualnie przesłać drogą mailową na adres: nowy.sacz@kbw.gov.pl (oryginał dokumentów zaś przesłać pocztą tradycyjną w ślad za korespondencją mailową).

Wymagania formalne dotyczące kandydatów na urzędników wyborczych określone zostały w art. 191b i 191c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), zgodnie z którymi:

  1. Urzędnik wyborczy musi być pracownikiem urzędu obsługującego: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych.
  2. Urzędnik wyborczy musi posiadać wykształcenie wyższe.
  3. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia.
  4. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika – zakaz ten nie dotyczy jedynie miasta Nowego Sącza.
  5. Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.
  6. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  7. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej.
  8. Urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat i wykonują oni zadania od dnia zarządzenia wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.

Szczegółowy wykaz gmin z terenu działania Delegatury KBW w Nowym Sączu, w których występuje deficyt kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego, wraz ze wskazaniem liczby brakujących kandydatów zamieszczono tutaj oraz jako załącznik do niniejszej informacji.