Absolutorium dla Burmistrza Bobowej

Dnia 14 czerwca 2013 roku podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej w Bobowej po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za rok 2012 oraz  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium radni gminy Bobowa jednogłośnie udzielili   Burmistrzowi  absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

Rada dokonując analizy wykonania budżetu gminy za 2012 rok stwierdziła, że odpowiedzialny za jego realizację Burmistrz z należytą starannością wykonał  uchwalony przez Radę plan wydatków i dochodów budżetowych. Ponadto radni   wysoko  ocenili realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska, na które zostało przeznaczone 52,8%  zadań inwestycyjnych.

Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękował za dobrą współpracę przy realizacji budżetu Radzie Miejskiej, Sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownikom Urzędu Miejskiego.

Po udzieleniu absolutorium Burmistrz otrzymał bukiet kwiatów i gorące brawa od osób zebranych  na sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *