Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 27 marca 2017 r. ( poniedziałek) o godzinie 11;00,  w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Informacja z działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  • Określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych oraz w sprawie ustalenia terminów podstawowych i publicznych szkół podstawowych oraz w sprawie ustalenia terminów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa,
  • Nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Bobowa (Rzeczpospolita Polska) a Miastem Stropkov (Słowacja),
  • Ustalenia wysokości  i zasad wypłacania diet  oraz zwrotu kosztów  podróży służbowych  przysługujących Przewodniczącym Rad Sołeckich w Gminie Bobowa,
  • Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Bobowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności obiektów budowlanych w trybie nieodpłatnym, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustanowienie stosownych służebności.
  • Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bobowa w 2017 roku,
  • Zniesienia pomnika przyrody,
  • Nieodpłatnego nabycia gruntu z przeznaczeniem pod drogę gminną „Bobowa – ul. Zielona”,
  • Uchylenia uchwały Nr X/91/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bobowa na lata 2015-2020”
  • Przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017 – 2022,
  • Przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania pn. „Przebudowa pobocza na chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 978 Zborowice-Grybów-Krzyżówka – Krynica odc.030 km – 1 + 487 w m. Bobowa – etap I”,
  • Przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania pn. „Ukwiecenie drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Bobowa”.
  • Zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017,
  • Zmiany uchwały Nr XXVIII/237/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,
  • Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego budowy sieci wodociągowej na odcinku Jankowa – zbiornik wody pitnej Wilczyska wraz z budową stacji pomp w miejscowości Jankowa.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski sołtysów.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji.